HD ĐĂNG KÝ KÊ KHAI THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ "BỘ TIÊU CHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH VOVID-19 VÀ CÁC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP"

các VB liên Quan

    Ngày 01/12/2020 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4999/QĐ-BYT, Ban hành Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19  và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

    Ngày 16/11/2020, Bộ Y tế phát hành công văn số 6301/BYT-KCB về việc Đăng ký kê khai thông tin Trạm Y tế, Phòng khám (Công lập và ngoài công lập) cho việc đánh giá phòng khám an toàn phòng chống dịch.

    Ngày 18/11/2020 Sở Y tế Lâm Đồng ban hành văn bản số 2855/SYT-NVY V/v đăng ký kê khai thông tin TYT, PK cho việc đánh giá PK an toàn phòng chống dịch

Qua đó tất cả các cơ sở Y tế công lập và tư nhân cần thực hiện việc kê khai thông tin lên thệ thống website: www.cosoyte.vn

Đối với các cơ sở y tế công lập: do TTYT các huyện - Thành phố tổng hợp danh sách

Đối với các cơ sở y tế tư nhân: do Phòng y tế các huyện - Thành phố tổng hợp danh sách

Danh sách các cơ sở y tế công lập và tư nhân đạt tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch do TTYT các huyện TP và các Phòng Y tế tổng hợp lên hệ thống để Bộ Y tế phê duyệt và cấp tài khoản truy cập theo danh sách đã được gửi, 

Danh sách tổng hợp các TTYT, Phòng Y tế Huyện, TP  đồng gửi về Sở Y tế để BC, tổng hợp.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hướng dẫn quản trị tokhaiyte.vn và quản trị các chốt kiểm dịch bằng QR Code

HƯỚNG DẪN CÀI EXTENSION VÀ PLUGIN CHO PHẦN MỀM EGOV

Bản đồ số Y tế Medcomm Map