Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2021

Bản đồ số Y tế Medcomm Map

 Các văn bản CV 555/SYT-VP ngày 16/3/2020 V/v giao nhận tài liệu sử dụng và cập nhật thông tin vào phần mềm bản đồ số Việt Nam CV 832/SYT-NVD ngày 07/4/2020 V/v hướng dẫn sử dụng và cập nhật thông tin vào phần mềm bản đồ số Việt Nam

HD ĐĂNG KÝ KÊ KHAI THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ "BỘ TIÊU CHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH VOVID-19 VÀ CÁC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP"

các VB liên Quan      Ngày 01/12/2020 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4999/QĐ-BYT , Ban hành Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19  và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp      Ngày 16/11/2020, Bộ Y tế phát hành công văn số 6301/BYT-KCB về việc Đăng ký kê khai thông tin Trạm Y tế, Phòng khám (Công lập và ngoài công lập) cho việc đánh giá phòng khám an toàn phòng chống dịch.      Ngày 18/11/2020 Sở Y tế Lâm Đồng ban hành văn bản số 2855/SYT-NVY V/v đăng ký kê khai thông tin TYT, PK cho việc đánh giá PK an toàn phòng chống dịch Qua đó tất cả các cơ sở Y tế công lập và tư nhân cần thực hiện việc kê khai thông tin lên thệ thống website: www.cosoyte.vn Đối với các cơ sở y tế công lập: do TTYT các huyện - Thành phố tổng hợp danh sách Đối với các cơ sở y tế tư nhân: do Phòng y tế các huyện - Thành phố tổng hợp danh sách Danh sách các cơ sở y tế công lập và tư nhân đạt tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch do TTYT các huyện TP và các Phòng Y tế tổng hợp lên hệ thống